1

Trương Lương Lê

0988443123

Tổ trưởng

2

Dương Công Hậu

0914068007

Tổ phó

3

Lê Hưng Bình

0343087647

 

4

Nguyễn Trí Cường

0977907633

 

5

Trần Đức Công

0988853376

 

6

Trần Duy Khuyến

0915799585

 

7

Hồ Thị Trà My

0382185659

 

8

Vũ Lệ Ngọc

0987671085

 

9

Phạm Thị Nhung

0982406074

 

10

Phạm Minh Oan

0979674505

 

11

Hoàng Thị Thủy

0947779590

 

12

Lữ Trung Trực

0365675606

 

13

Lê Thanh Vũ

0903479757