1

Nguyễn Thị Kim Anh

0934796424

Tổ trưởng

2

Hoàng Trung Thành

0975361350

Tổ phó

3

Lê Khánh Chương

0902193030

 

4

Cao Thị Ngọc Diệp

0335932458

 

5

Lê Thị Hằng

0969611356

 

6

Lâm Thị Lan

0352716213

 

7

Hoàng Thị Thu Loan

0915799464

 

8

Pi Năng Thị Vĩnh Trang

0778575444

 

9

Hoàng Thị Thùy

0983243122

 

10

Mai Văn Thạo

0972158518

 

11

Nguyễn Thị Xoàn

0384010245